Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Teiskon alueen sähköverkko on jo melko iäkästä. Suurin osa siitä on rakennettu jo 1970-luvulla. Vanha verkko on herkkä vioille, sillä suurin osa verkosta on ilmajohtoa ja siten alttiina luonnon aiheuttamille vikatilanteille. Teiskon kaapelointiprojektien tavoitteena on saada 20 kV:n keskijännitteen runkoverkko maan alle kaapelina. Näin saadaan sähkömarkkinalain edellyttämät toimitusvarmuuden vaatimukset täytettyä. Asiakkaalle maakaapelointi näkyy paitsi maiseman muuttumisena, myös sähkökatkojen vähentymisenä, koska häiriöherkempi ilmajohtoverkko poistuu. Tilalle tuleva maakaapeliverkko ei ole sääilmiöiden armoilla esimerkiksi myrkyissä. Kaapeloinnin myötä pylväissä olevat muuntajat siirtyvät puistomuuntamoiden sisälle, ja alueelle lisättävä automaatio helpottaa vikojen paikantamista ja erottamista. 

Kaikkien projektien osalta viime ja tänä vuonna saadaan maakaapeloitua yhteensä noin 73 km keskijänniteverkkoa ja 1,7 km keskijänniteverkolle tulevaa vesistökaapelia. Myös pienjänniteverkkoa uusitaan samassa yhteydessä vanhojen johtojen osalta noin 63 km. Tänä vuonna on purettu ilmaverkkoa jo noin kahdeksan kilometriä. Sen lisäksi tänä vuonna ilmaverkkoa tullaan purkamaan noin 51 kilometrin edestä. 

Lisää hiilinieluja

Kaapelointiprojektit näkyvät valmistuttuaan maastossa, kun ilmajohdot ja pylväät puretaan pois. Näin ollen ilmajohtojen johtoaukkoja ei tarvitse enää raivata ilmaverkon kunnossapidon vuoksi. Alueet jäävät metsittymään ja palautuvat vähitellen luonnon normaaliin tilaan, mikä lisää alueen hiilinielua eli hiilidioksidin sitoutumista ilmasta. Laskemalla puretun ilmaverkon määrä voidaan arvioida metsittyvä alue ja sen tuottama hiilinielu.

Keskijänniteverkon ilmajohtojen johtoalue on noin 9–10 metriä leveä riippuen orsirakenteesta. Pienjännitteen johtoalue on kapeampi ja noin metrin leveä. Monesti pienjänniteverkon johdot ovat samassa pylväsrakenteessa kuin keskijänniteverkko, jolloin johtoalue on 9–10 metriä leveä. Näillä arvoilla saadaan vapautuvaksi pinta-alaksi kaikkien projektien osalta vuosilta 2022-24 jopa 333 000 ㎡. Joskus keskijännitejohdot ovat tien vieressä. Siltä osin voidaan puolittaa johtoalueen leveys, koska tietä ei saada metsitettäväksi alueeksi. Osa johdoista on aukeilla peltoalueilla, ja näin metsittyvää pinta-alaa ei vapaudu kovin paljon. Peltoalueella olevaa ilmajohtoa on kaikilla projektien alueilla noin 10 km, ja kun nämä alueet poistetaan edellisestä luvusta, saadaan metsittyväksi pinta-alaksi 243 000 ㎡. Pelloilta poistuvat kuitenkin pylväät, mikä helpottaa asiakkaiden peltotöitä.  

Tälle vuodelle on suunniteltu kaapeloitavaksi vielä Aitoniemen, Sisaruspohjan, Kääniemen, Kuusniementien ja Neevuoren alueet. Vänninmajan, Kaanaan ja Niemikylän alueiden kaapelointi on jo nyt viimeisiä pienjännitekaapelointeja, käyttöönottoja ja viimeistelytöitä vaille valmiita. Purkutyöt ajoitetaan talvelle, jolloin jäätyvä maa mahdollistaa etenkin pelloilla koneilla tapahtuvan purkutyön. Valmiiksi on saatu myös Kapeen alueen kaapelointi kesän tulevia viimeistelytöitä lukuun ottamatta.