Tampereen Energia Sähköverkon kehittämissuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein. Uusin eli Kehittämissuunnitelma 2024 oli avoimesti kommentoitavana toukokuussa. Suunnitelmaa kävi kurkkaamassa muutama sata ihmistä ja saimme yhteensä lähes 600 kommenttia ja muuta sanallista palautetta. Kiitos niistä jokaisesta! Kaikki on luettu ja harkittu, miten ne vaikuttavat kehittämissuunnitelmaamme.

Oli mukavaa, kun palautteissakin vastaajat kiittivät, että jaamme tietoa avoimesti ja kerromme suunnitelmistamme ja siitä, miten näemme asiat. Kehittämissuunnitelmassa on mm. tällaisia arvioita:

Kommentoijien kesken arvottiin 10 lahjakorttia, jotka on jo lähetetty voittajille. Onnea onnekkaille!

Kehittämissuunnitelmassa esitämme, miten tulemme sähkönjakeluverkkoamme kehittämään, että pystymme myös tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaille luotettavat verkkopalvelut. Tärkeä osa kehittämissuunnitelmaa on toimintaympäristön muutosten arviointi. Se toimii pohjana koko tulevaisuuden suunnittelulle.

Kehittämissuunnitelma perustuu Sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja sitä valvova viranomainen on Energiavirasto. Siksi kehittämissuunnitelma 2024 on lähetetty Energiavirastoon.

Varsinaisten kehittämissuunnitelmaan tulleiden kommenttien lisäksi saimme kiinnostavaa palautetta mm. seuraavista aiheista:

 • Useissa kommenteissa otettiin kantaa siihen, miten energiajärjestelmää pitäisi kehittää ja mihin pitäisi investoida. Ehdotuksia tuli mm. hiekkavarastoista, vesivoimalasta keskuspuhdistamon poistoputkeen, pienydinvoimasta ja vedyn mahdollisuuksista.
 • Sähkömittareiden vaihtoa pidettiin yleisesti hyvänä asiana. Osan mielestä se hyödyttää vain sähköyhtiöitä. Varttimittaukseen siirtymistä pidettiin huonona.
 • Sähkönkulutuksen arveltiin jatkossa ajoittuvan enemmän sähkön hinnan perusteella.
 • Maakaapelointia pidettiin hyvänä, mutta toisaalta kaikki eivät nähneet sitä haja-asutusalueella tarpeellisena. Toivottiin, että maakaapeloinnin yhteydessä vedettäisiin myös valokuitua.
 • Investointeja pidettiin tarpeellisina, mutta samalla oltiin huolissaan niiden vaikutuksesta sähkönsiirron hintaan.
 • Toiminnan säilymistä omissa käsissä pidettiin tärkeänä, kuten myös paikallisen ja suomalaisen työvoiman käyttöä.
 • Sähköautojen ennustetta pidettiin liian suurena, osa piti sitä myös liian pienenä. Latausliittymien mahdollistamista taloyhtiöiden parkkialueille toivottiin.
 • Aurinkopaneelien arveltiin lisääntyvän paljon.
 • Pienydinvoima nähtiin mahdollisuutena, jota ei suunnitelmassa mainittu.
 • Muutosten ympäristöystävällisyydestä oltiin huolissaan. Toisaalta nähtiin hyvänä kaikki, mikä edistää ekologisuutta ja vähähiilisyyttä. Osa näki hiilineutraaliuden tavoittelun ja ilmastonmuutoksen ainoastaan rahastuskeinona.
 • Sähkövarastojen ja säätövoiman lisääntyminen pitäisi huomioida nykyistä paremmin verkon kehittämisessä.