1  Rekisterinpitäjät


Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001
www.tampereenenergia.fi

Tampereen Energia Sähköverkko Oy
Y-tunnus: 1950681-0
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

Tampereen Vera Oy
Y-tunnus: 1950694-1
Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere
Puhelin: 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Edellä mainitut yhtiöt jäljempänä yhdessä ”Tampereen Energia -konserni”.

2  Selosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Energia -konserni käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja.

Rekisterinpitäjänä toimii aina se konserniyhtiö, jonka rekrytointiprosessista on kyse.

3  Yhteystiedot

Tampereen Energia -konsernissa on yhteinen tietosuojaorganisaatio, johon voit olla yhteydessä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen. Yhteydenotot ohjautuvat tätä kautta oikealle konserniyhtiölle: tietosuoja@tampereenenergia.fi


4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien toimenpiteiden suorittaminen. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi työnhakijan soveltuvuuden selvittämiseksi, työhaastattelujen sopimiseksi sekä työntekijän valitsemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työnhakijan antama suostumus tai työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen hakijan pyynnöstä. Mikäli rekrytointiprosessi johtaa työsuhteen syntymiseen, henkilötietoja voidaan käsitellä myös työsopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5  Kerätyt henkilötiedot

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat rekrytointiprosessin ja haettavan tehtävän kannalta tarpeen.

Kerätyt henkilötiedot:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot
  • etu- ja sukunimi
  • syntymäaika
  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • osaamista ja työkokemusta koskevat tiedot
  • koulutus ja työhistoria
  • mahdolliset muut annetut tiedot osaamista koskien
 • muut rekrytointiprosessin aikana kerättävät tiedot
  • mahdolliset suosittelijoita koskevat tiedot
  • mahdolliset soveltuvuusarvioinnit
  • mahdolliset turvallisuusselvitykset

6  Tietojen alkuperä

Henkilötiedot kerätään hakijalta itseltään hänen ollessaan yhteydessä meihin tai työhaastattelujen yhteydessä. Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimusperusteinen velvoite, mutta tietojen antamatta jättäminen voi estää rekrytointiprosessin etenemisen. Hakijan suostumuksella voimme kerätä tietoja Suojelupoliisilta mahdollisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemisen yhteydessä.

7  Tietojen luovutukset

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja lukuumme. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi käyttämämme rekrytointijärjestelmän sekä referenssien tarkistamiseen käytetyn ohjelmiston palveluntarjoajat. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi hakijan suostumuksella luovutamme henkilötietoja luotettaville palveluntarjoajille soveltuvuusarviointien suorittamista varten. Nämä palveluntarjoajat toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

8  Tietojen säilytysaika

Hakijan henkilötiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun kyseistä tehtävää koskeva valintapäätös on tehty. Mikäli hakija on jättänyt avoimen hakemuksen, henkilötiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Säilytysaika perustuu yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaisiin kanneaikoihin työhönottotilanteessa.

Mikäli rekrytointiprosessi johtaa työsuhteen syntymiseen, rekrytointiprosessin aikana kerättyjä henkilötietoja voidaan säilyttää työsuhteen kestäessä tarpeellisilta osin.

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää pääsy henkilötietoihin sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista;
 • pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa antamansa suostumus;
 • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
 • tietyissä tilanteissa saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Oikeuksien toteuttamiseksi voimme joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi riittävällä tavalla.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.