1. Katsaus edellisiin vuosiin

Tampereen väkiluvun kasvu, vilkas rakentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat muuttaneet ihmisten tapaa käyttää sähköä. Tamperelaista sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena. Autamme sekä asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Olemme yksi  Pirkanmaan suurimmista investoijista. Vuosina 2022-23 investoimme 23,3 milj. € verkon kehittämiseen, kuten sähköverkon maakaapelointiin. Se on  9 % enemmän kuin vuosina 2020-21.  Käytännön työt kohteissamme tehdään pääosin pirkanmaalaisella tai suomalaisella työvoimalla.  

Suurimmat hankkeemme vuosina 2022-2023

Pitkäjänteiset investointimme ja verkon kunnossapito ovat jatkuvasti parantaneet sähkönjakelun varmuutta. Viimeisen kahden vuoden aikana panostimme erityisesti näihin:

110 kV voimajohtojen maakaapelointi Länsi-Tampereella 

Korvasimme vanhan voimajohdon Lamminpään ja Myllypuron välillä maakaapeliyhteydellä. Ilmajohtojen ja pylväiden poistaminen vapauttaa maa-alueita kasvavan kaupungin tarpeisiin ja tekee asuinympäristöstä viihtyisämmän.

Sähköasemien laajennukset

Vesilinnan sähköasemaa laajennettiin vuonna 2022 uudella 20 kV kojeistolla ja rakennuksella. Vuonna 2023 valmistui Lielahteen uusi 20 kV kojeisto rakennuksineen. Sähköasemien laajennukset vastaavat koko kaupungin kasvavaan sähkönkulutukseen. 

Jakeluverkon rakentaminen

Ilmajohtoverkon maakaapeloinnit jatkuivat Teiskossa. Kaupungissa verkkoa rakennettiin monissa kohteissa, kuten Lamminpään uusi asuinalue tai Tammelan stadion. Tyypillisimmät kohteet ovat yhden tai kahden muuntopiirin laajennuksia tai saneerauksia.

Faktoja sähköverkkomme kehityksestä vuosina 2022 ja 2023

1

Maakaapelointiasteemme nousi 78 prosentista 81 prosenttiin

Maakaapelointiasteella tarkoitetaan maakaapelin osuutta koko verkkoalueemme sähköjohdoista. Parannamme sähköverkkoa siirtämällä sähköverkkoa maan alle. Maan alla sähköverkko on suojassa sääolosuhteilta, kuten myrskyiltä ja lumikuormilta.

2

Ilmajohtoja muutettiin maakaapeliksi yhteensä 60 km

Aikaisempien vuosien tapaan vanhaa ilmajohtoverkkoa on korvattu uudella maakaapeliverkolla varsinkin Teiskon alueella.

3

Verkkoalueellemme kytkettiin 9200 kpl uusia käyttöpaikkoja

Sähkön käyttöpaikka on tyypillisesti yksi asunto tai liiketila, jonka sähkö mitataan omalla mittarilla.

2. Toimintaympäristömme muutokset seuraavien 10 vuoden aikana

Ennusteemme mukaan Tampereen alueella tulee tapahtumaan 10 vuoden aikana monia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, miten sähköverkkoa tulee kehittää. Suurimmat muutokset syntyvät Tampereen väestönkasvusta ja energiamurroksesta. Ennusteet perustuvat valtakunnallisiin selvityksiin, joiden perusteella päästään Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteisiin, Fingridin ennusteisiin sekä näkemykseemme alueen kehittymisestä.

Energiamurroksen vaikutukset sähköverkolle

Energiamurroksella tarkoitetaan siirtymistä fossiilista polttoaineista vähähiilisempiin ratkaisuihin. Alkuvaiheessa siirtymä tapahtuu niin, että sähkön käyttö lisääntyy lämmityksessä, liikenteessä ja teollisuudessa. Kasvava sähkönkulutus ja kulutuksen nopeat vaihtelut haastavat sähköverkkoja. 

Aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspaikkojen lisääntyminen puolestaan muokkaavat tapaa käyttää sähköä. Perinteisesti sähköverkkoa on käytetty sähkönjakeluun, mutta lisääntyvässä määrin verkkoa käytetään myös asiakkaan tuottaman tehon vastaanottamiseen. Lisäksi älykkäät lataus- ja kulutuksenohjauspalvelut muokkaamat sähkönkäyttöä nopeatempoisemmaksi. 

Miten lämmitys sähköistyy? 

Lämmityksen sähköistyminen tarkoittaa Tampereen Energia Sähköverkon jakelualueella ennen kaikkea Tampereen Energian kaukolämmön sähköistymistä. Verkkoon kytketään suuritehoisia sähkökattiloita, jotka lämmittävät kaukolämpöverkkoa.  

Myös kiinteistöjen ja kotitalouksien lämmityksen muutokset öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan lisäävät niiden sähkönkulutusta. 

Teollisuuden sähköistyminen 

Seuraavan 10 vuoden aikana merkittävä sähkön käyttäjä alueellamme tulee olemaan Tarastenjärven alueelle suunniteltu Ren-Gas Oy:n tuotantolaitos, joka tuottaa toteutuessaan kaukolämpöä ja kaasumaisia polttoaineita kuten vetyä. Laitoksen ensimmäinen vaihe aloittaa tuotannon aikaisintaan 2027. 

Tampereen alueella teollisuuden sähkön käytön ennustetaan kasvavan noin 30 % seuraavan 10 vuoden aikana. 

Kolme merkittävää lähivuosina jatkuvaa muutosta alueellamme

1

Asukasmäärä kasvaa

Tampereen Energia Sähköverkon käyttöpaikkojen määrän ennustetaan kasvavan Tampereen asukasmäärän mukana 12 % nykyisestä eli lähes 200 000 käyttöpaikkaan 2034 mennessä. Uudet asukkaat tulevat pääosin kerrostaloihin uusille asuinalueille.

2

Sähköautojen määrä lisääntyy

Sähköautojen määrän ennustetaan yli kuusinkertaistuvan vuoteen 2034 mennessä ja julkisten lataustolppien määrä nousee yli 1600 kappaleeseen.

3

Pientuotantokäyttöpaikkojen määrä nelinkertaistuu

Aurinkopaneeleita ja muita pientuotantokäyttöpaikkoja ennustetaan tulevan lisää yli 6500 kappaletta vuoteen 2034 mennessä.

3. Kuinka paljon sähköä käytetään tulevaisuudessa?

Seuraavan 10 vuoden aikana väestönkasvu ja energiamurros näkyvät sähköverkossa sähkön tuotannon, sähkön käytön ja huipputehon muutoksina.

Sähköntuotanto siirtyy suurista tuotantolaitoksista kohti säästä riippuvaista pientuotantoa 

Sähköntuotanto on energiamurroksen vaikutuksesta Tampereella vähentymässä, kun suuria voimalaitoksia poistuu käytöstä. Ennusteen mukaan voimalaitosten tuotantokapasiteetti laskee nykyisestä 197 megawatista 50 megawattiin vuoteen 2034 mennessä. Samaan aikaan on odotettavissa, että asiakkaiden aurinkopaneelien tuotantokapasiteetti kasvaa voimakkaasti nykyisestä 21,8 megawatista 163 megawattiin.  

Kaukolämmön sähköistyminen jatkuu 

Tampereen Energia on lisäämässä sähkökattiloiden määrää kaukolämpöverkossaan. Vuonna 2023 Lielahdessa käyttöönotettiin 45 megawatin sähkökattila ja alueelle on myös tulossa toinen 100 megawatin sähkökattilayksikkö vuoden 2025 aikana. Vuonna 2023 kaikille asiakkaillemme siirretty huipputeho oli n. 350 megawattia, joten sähkökattilat ovat siihen nähden merkittäviä sähkönkäyttäjiä.  

Huipputeho kasvaa

Yhteiskunnan sähköistyminen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset kasvattavat nykyisten ennusteiden mukaan sähkönsiirron kapasiteettitarvetta verkkoalueellamme nykyisestä 350 megawatista jopa 700 megawattiin vuoteen 2033 mennessä. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia, mutta kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja verkkoamme vastaamaan asiakkaiden sekä yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 

Vuoteen 2034 mennessä sähkönkäyttö tulee alueellamme muuttumaan

1

Siirretyn energian määrä kasvaa

Sähköverkon käyttöpaikkojen lukumäärä kasvaa ja siirretty energia nousee 56 %.

2

Sähköautoja ennustetaan ladattavan 151,5 gigawattituntia vuodessa

Se vastaa noin 7 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

3

Aurinkopaneelien ja muun pientuotannon tuottaman sähkön määrä kasvaa

Ennusteen mukaan vuonna 2034 pientuotannon tuottama vuosienergia on 39,12 gigawattituntia, joka on 686 % suurempi kuin vuonna 2023. Se vastaa 1956 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

4. Mihin investoimme seuraavien 10 vuoden aikana?

Varaudumme ennustettuihin muutoksiin investoimalla sähköverkkoomme ja sen kunnossapitoon pitkän tähtäimen suunnitelmamme mukaisesti.

Mittarien vaihtoa

Vuonna 2024 aloitamme sähkömittarien mittausuudistuksen, ja sen vuoksi vaihdamme 130 000 sähkömittaria uusiin älymittareihin. Hanke kestää neljä vuotta.

Sähköasemien saneerausta ja uusia siirtojohtoja

Alasjärven sähköaseman osittainen saneeraus aloitetaan 2025. 

Kalevan-Hakametsän alueen kehittyessä, on tarkoitus korvata nykyinen Kalevan sähköasema uudella asemalla yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. 

Vuoden 2024 aikana Lielahden alueen 110 kV voimajohdot muutetaan maakaapeleiksi.

Fingridin uusi Melon sähköasema on tulossa vuoteen 2028 mennessä Nokialle. Suunnittelemme uusia siirtoyhteyksiä uudelle sähköasemalle yhteistyössä Fingridin ja muiden jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. 

Jakeluverkon rakentamista

Keskijänniteverkon vahvistaminen ja uudistaminen tulee noudattelemaan Tampereen kaupungin kaavoitusohjelmaa. Se keskittyy sekä uusille asuinalueille että täydennysrakentamisen vaatimaan verkon vahvistamiseen.  

Keski- ja pienjänniteverkkoa tullaan järjestelmällisesti uudistamaan ikäperusteisesti 1970- ja 1980-luvulla rakennetuilla alueilla.  

Investoinnit seuraavien 10 vuoden aikana

1

Arvioitu investointiemme kokonaismäärä on 185 miljoonaa euroa.

2

Sähkömittarien mittausuudistus vuosina 2024-2027 on merkittävin investointi yhtiömme historiassa.

3

Jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi ja energiamurroksen mahdollistamiseksi.